HMS kunnskapstest

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten