HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten