HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hva er en SHA plan?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten