HMS kunnskapstest

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hva er en SHA plan?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten