HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten