HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten