HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten