HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten