HMS kunnskapstest

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

27) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten