HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten