HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten