HMS kunnskapstest

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten