HMS kunnskapstest

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten