HMS kunnskapstest

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten