HMS kunnskapstest

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten