HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten