HMS kunnskapstest

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten