HMS kunnskapstest

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

27) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten