HMS kunnskapstest

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

27) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten