HMS kunnskapstest

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

27) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten