HMS kunnskapstest

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten