HMS kunnskapstest

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten