HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten