Arbeidstilsynet stiller strenge krav til både HMS kurs for ledere samt det systematiske og kontinuerlige arbeidet med HMS i bedriften – også kalt internkontroll.

For små og mellomstore bedrifter med begrenset risikobilde er det ikke så mye som skal til for å oppfylle kravene. Figuren illustrerer at det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal til- passes forholdene i virksom- heten.

  • Ved lav risiko og få ansatte er arbeidet enkelt å gjennomføre.
  • Ved høy risiko, for eksempel dykking, blir arbeidet mer omfattende. Det samme gjelder ved lav risiko, men mange ansatte.

HMS arbeidet, og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må tilpasses den enkelte bedrift.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Arbeidstlsynet

Det blir uansett noe «papirarbeid» når man har et aktivt forhold til HMS i hverdagen. Derfor kan det være en fordel å lage et system eller HMS perm. Det finnes også svært gode nettbaserte internkontrollsystemer eller HMS permer.

Har du et nettbasert HMS system kan du alltid være trygg på at det inneholder de delene du trenger, og i tillegg er det alltid lett tilgjengelig for fremvisning ved eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

I tillegg er det en rekke skjemaer og rutiner som skal fylles ut og følges ved avvik, som for eksempel en arbeidsulykke.

Et godt utgangspunkt for kontinuerlig internkontroll er en risikovurdering og en handlingsplan. Dette er også inkludert i det nettbaserte internkontroll systemet for små bedrifter.

Her kan du laste ned internkontrollforskriften med kommentarer og veiledning (.pdf).