Arbeidstilsynet er en statlig etat som har som formål å sikre at arbeidslivet i Norge er trygt og sikkert, og at arbeidstakerne har gode arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet kan gjennomføre tilsyn med virksomheter for å sikre at de følger gjeldende lover og regler.

Når Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, vil de kontrollere at bedriften følger gjeldende lover og regler innenfor flere områder, inkludert HMS, arbeidstid, lønn og overtid. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har gjennomført risikovurderinger, og om de har iverksatt tiltak for å forebygge ulykker og skader.

Arbeidstilsynet kan også kontrollere bedriftens dokumentasjon, som for eksempel HMS-planer, beredskapsplaner og internkontrollsystemer. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har rutiner på plass for å håndtere ulykker og uønskede hendelser, og om de har opplærings- og kompetanseprogrammer for sine ansatte.

Formålet er å å sikre at bedriften følger gjeldende lover og regler, og at arbeidstakerne har trygge og sikre arbeidsforhold.

Kontrolleres alle bedrifter?

Arbeidstilsynet har en plikt til å kontrollere at bedrifter følger gjeldende lover og regler, men det er ikke slik at de kontrollerer alle bedrifter.

Arbeidstilsynet har begrensede ressurser, og kan derfor ikke kontrollere alle bedrifter. I stedet vil de prioritere tilsyn etter en vurdering av hvilke bedrifter som utgjør størst risiko for ulykker og skader, eller som har historikk med brudd på lover og regler.

I tillegg kan Arbeidstilsynet også gjennomføre tilsyn på bakgrunn av klager eller henvendelser fra ansatte eller andre interessenter.

Alt i alt er det ikke slik at Arbeidstilsynet kontrollerer alle bedrifter, men de vil prioritere tilsyn etter en vurdering av risiko og historikk.