Endringene gjelder blant annet nye krav til innhold i arbeidsavtaler, tydeliggjøring av kravene til innkvartering som tilbys arbeidstakere og at arbeidsmiljøloven også skal gjelde dykking fra skip.

Endringer for tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår

1. juli kommer det kommer flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til å styrke rettighetene til arbeidstakerne gjennom å fremme mer forutsigbare arbeidsvilkår og økt trygghet for arbeidstakerne.

Lovendringene skal bidra til at direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, arbeidsvilkårsdirektivet, som er vedtatt i EU, gjennomføres i Norge.

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) (lovdata.no)

Her er en oppsummering av endringene:

Nye frister for arbeidsavtaler

Fristen for å få på plass skriftlige arbeidsavtaler, vil fra 1. juli være senest sju dager etter første arbeidsdag dersom arbeidsforholdet varer i mer enn én måned. Dersom det er mulig å få arbeidsavtalen klar tidligere, skal arbeidsgiver sørge for det. Tidligere har fristen for arbeidsavtaler vært én måned etter første arbeidsdag for arbeidsforhold som varer i mer enn én måned. I arbeidsforhold som varer kortere enn én måned skal arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Fristen for å ta inn informasjon om endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen endres også. Fra 1. juli skal arbeidsavtalen oppdateres senest den dagen endringen trer i kraft. Fristen har tidligere vært senest én måned etter at endringen i arbeidsforholdet trådte i kraft.

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler

Det er en rekke nye opplysninger som skal inn i nye arbeidsavtaler fra 1. juli.

Arbeidsavtalene skal blant annet omtale:

 • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
 • Lengde på eventuell prøvetid ved midlertidig ansettelse
 • Fremgangsmåte ved oppsigelse
 • Ulike lønnselementer
 • Varierende og periodevis arbeidstid
 • Ordninger for vaktendringer og overtid
 • Innleiers identitet, dersom arbeidstaker leies ut
 • Rett til kompetanseheving
 • Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

Kravet om å ha med flere opplysninger enn tidligere, gjelder for arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024. Det er ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid, skal oppdateres. Dersom arbeidstaker likevel ber om å få inn nye opplysninger i den eksisterende arbeidsavtalen, skal arbeidsgiver gjøre det.

Se nyhetssak som beskriver endringene i regelverket om arbeidsavtaler

Manglende informasjon kan føre til fast ansettelse

Dersom arbeidsgiver ikke opplyser skriftlig i arbeidsavtalen om at arbeidsforholdet er midlertidig, kan arbeidstaker fra 1. juli legge til grunn at arbeidsforholdet er en fast ansettelse.

Dersom det er snakk om en deltidsstilling og arbeidsgiver ikke har opplyst om hvor mye arbeidstaker skal jobbe, vil det som hovedregel være arbeidstakers påstand om omfang av stilling som legges til grunn.  

Krav til mer informasjon for arbeidstakere som skal jobbe i utlandet

Dersom arbeidstakere som har arbeidsstedet sitt i Norge sendes til utlandet i mer enn fire sammenhengende uker, skal det fra 1. juli tas inn mer informasjon enn i dag i arbeidsavtalene.

Det skal blant annet opplyses om hvilke eller hvilket land arbeidstakeren skal arbeide i og hvem som skal dekke kostnader ved hjemreise.

Skal arbeidstakeren arbeide i et annet EØS-land, skal det i tillegg opplyses om lønnen arbeidstaker har krav på etter gjeldende rett i vertslandet, om eventuelle ytelser i forbindelse med utsendelsen og om eventuelle ordninger for godtgjørelse av utgifter til reise, kost og losji. Det skal dessuten lenkes til det offisielle nettstedet i vertslandet som beskriver gjeldende regler for lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som jobber i landet.

Rett på skriftlig svar om mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold

Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen kom.

Bestemmelsen vil gjelde for arbeidstakere som ber om overgang fra midlertidig til fast stilling, fra deltidsstilling til heltidsstilling, om høyere deltidsprosent eller om mer forutsigbare vilkår for arbeidstid. Regelendringen gir ikke arbeidstaker en direkte rett til mer forutsigbare eller trygge arbeidsforhold, men rett til en skriftlig begrunnelse.

Regelen vil gjelde for arbeidstaker med ansettelsestid på mer enn seks måneder i virksomheten, som er ferdig med eventuell prøvetid. Det må også ha gått mer enn seks måneder siden forrige forespørsel.

Nye regler om prøvetid

Dersom en arbeidstaker som ansettes i en midlertidig stilling skal ha prøvetid, må lengden oppgis.

Ved midlertidig ansettelse, kan ikke lengden på prøvetiden overstige halvparten av varigheten til ansettelsesforholdet, og den kan uansett ikke overstige seks måneder.

Kravene til forsvarlig innkvartering blir tydeligere

1. juni blir kravene som stilles til innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere forskriftsfestet. Målet er å forhindre uforsvarlige og uverdige boforhold.

Arbeidsplassforskriften får da et nytt kapittel 3A som blant annet beskriver lovpålagte fasiliteter, innredning og trygghet ved innkvartering.

I forskriften står det at den klare hovedregelen er at arbeidstaker skal ha enkeltrom som soverom. Det skal være tilgang til dusj og toalett i kort avstand fra soverommet Forskriften stiller også krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder

 • dagslys og utsyn
 • vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • giftige og helsefarlige stoffer
 • biologiske faktorer
 • oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • oppbevaring av klær
 • vask og tørk av klær
 • brann- og elsikkerhet

At Arbeidstilsynet nå forskriftsfester regler for innkvartering av arbeidstakere, er ett av tiltakene i handlingsplanen til regjeringen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Se endringsforskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (lovdata.no)

Se nyhetssak om forskriftsfestingen av kravene til innkvartering

Arbeidsmiljøloven skal også gjelde for dykking fra skip

Fra 1. juli vil all innaskjærs yrkesdykking være regulert av arbeidsmiljøloven med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Målet er en tryggere og sikrere arbeidshverdag for alle dykkere i norske farvann.

Tidligere har tilsynet med yrkesdykking innaskjærs vært delt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Endringen innebærer at all innaskjærs yrkesdykking, altså dykkeoperasjoner i norsk territorialfarvann, skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av hvilken «plattform» det dykkes fra.

Endringen gjennomføres dels som en lovendring, og dels som en ny forskrift.

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner) (lovdata.no)

Se forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv.(lovdata.no)

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no

Endringene gjelder blant annet nye krav til innhold i arbeidsavtaler, tydeliggjøring av kravene til innkvartering som tilbys arbeidstakere og at arbeidsmiljøloven også skal gjelde dykking fra skip.

Endringer for tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår

1. juli kommer det kommer flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til å styrke rettighetene til arbeidstakerne gjennom å fremme mer forutsigbare arbeidsvilkår og økt trygghet for arbeidstakerne.

Lovendringene skal bidra til at direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, arbeidsvilkårsdirektivet, som er vedtatt i EU, gjennomføres i Norge.

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) (lovdata.no)

Her er en oppsummering av endringene:

Nye frister for arbeidsavtaler

Fristen for å få på plass skriftlige arbeidsavtaler, vil fra 1. juli være senest sju dager etter første arbeidsdag dersom arbeidsforholdet varer i mer enn én måned. Dersom det er mulig å få arbeidsavtalen klar tidligere, skal arbeidsgiver sørge for det. Tidligere har fristen for arbeidsavtaler vært én måned etter første arbeidsdag for arbeidsforhold som varer i mer enn én måned. I arbeidsforhold som varer kortere enn én måned skal arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Fristen for å ta inn informasjon om endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen endres også. Fra 1. juli skal arbeidsavtalen oppdateres senest den dagen endringen trer i kraft. Fristen har tidligere vært senest én måned etter at endringen i arbeidsforholdet trådte i kraft.

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler

Det er en rekke nye opplysninger som skal inn i nye arbeidsavtaler fra 1. juli.

Arbeidsavtalene skal blant annet omtale:

 • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
 • Lengde på eventuell prøvetid ved midlertidig ansettelse
 • Fremgangsmåte ved oppsigelse
 • Ulike lønnselementer
 • Varierende og periodevis arbeidstid
 • Ordninger for vaktendringer og overtid
 • Innleiers identitet, dersom arbeidstaker leies ut
 • Rett til kompetanseheving
 • Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

Kravet om å ha med flere opplysninger enn tidligere, gjelder for arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024. Det er ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid, skal oppdateres. Dersom arbeidstaker likevel ber om å få inn nye opplysninger i den eksisterende arbeidsavtalen, skal arbeidsgiver gjøre det.

Se nyhetssak som beskriver endringene i regelverket om arbeidsavtaler

Manglende informasjon kan føre til fast ansettelse

Dersom arbeidsgiver ikke opplyser skriftlig i arbeidsavtalen om at arbeidsforholdet er midlertidig, kan arbeidstaker fra 1. juli legge til grunn at arbeidsforholdet er en fast ansettelse.

Dersom det er snakk om en deltidsstilling og arbeidsgiver ikke har opplyst om hvor mye arbeidstaker skal jobbe, vil det som hovedregel være arbeidstakers påstand om omfang av stilling som legges til grunn.  

Krav til mer informasjon for arbeidstakere som skal jobbe i utlandet

Dersom arbeidstakere som har arbeidsstedet sitt i Norge sendes til utlandet i mer enn fire sammenhengende uker, skal det fra 1. juli tas inn mer informasjon enn i dag i arbeidsavtalene.

Det skal blant annet opplyses om hvilke eller hvilket land arbeidstakeren skal arbeide i og hvem som skal dekke kostnader ved hjemreise.

Skal arbeidstakeren arbeide i et annet EØS-land, skal det i tillegg opplyses om lønnen arbeidstaker har krav på etter gjeldende rett i vertslandet, om eventuelle ytelser i forbindelse med utsendelsen og om eventuelle ordninger for godtgjørelse av utgifter til reise, kost og losji. Det skal dessuten lenkes til det offisielle nettstedet i vertslandet som beskriver gjeldende regler for lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som jobber i landet.

Rett på skriftlig svar om mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold

Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen kom.

Bestemmelsen vil gjelde for arbeidstakere som ber om overgang fra midlertidig til fast stilling, fra deltidsstilling til heltidsstilling, om høyere deltidsprosent eller om mer forutsigbare vilkår for arbeidstid. Regelendringen gir ikke arbeidstaker en direkte rett til mer forutsigbare eller trygge arbeidsforhold, men rett til en skriftlig begrunnelse.

Regelen vil gjelde for arbeidstaker med ansettelsestid på mer enn seks måneder i virksomheten, som er ferdig med eventuell prøvetid. Det må også ha gått mer enn seks måneder siden forrige forespørsel.

Nye regler om prøvetid

Dersom en arbeidstaker som ansettes i en midlertidig stilling skal ha prøvetid, må lengden oppgis.

Ved midlertidig ansettelse, kan ikke lengden på prøvetiden overstige halvparten av varigheten til ansettelsesforholdet, og den kan uansett ikke overstige seks måneder.

Kravene til forsvarlig innkvartering blir tydeligere

1. juni blir kravene som stilles til innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere forskriftsfestet. Målet er å forhindre uforsvarlige og uverdige boforhold.

Arbeidsplassforskriften får da et nytt kapittel 3A som blant annet beskriver lovpålagte fasiliteter, innredning og trygghet ved innkvartering.

I forskriften står det at den klare hovedregelen er at arbeidstaker skal ha enkeltrom som soverom. Det skal være tilgang til dusj og toalett i kort avstand fra soverommet Forskriften stiller også krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder

 • dagslys og utsyn
 • vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • giftige og helsefarlige stoffer
 • biologiske faktorer
 • oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • oppbevaring av klær
 • vask og tørk av klær
 • brann- og elsikkerhet

At Arbeidstilsynet nå forskriftsfester regler for innkvartering av arbeidstakere, er ett av tiltakene i handlingsplanen til regjeringen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Se endringsforskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (lovdata.no)

Se nyhetssak om forskriftsfestingen av kravene til innkvartering

Arbeidsmiljøloven skal også gjelde for dykking fra skip

Fra 1. juli vil all innaskjærs yrkesdykking være regulert av arbeidsmiljøloven med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Målet er en tryggere og sikrere arbeidshverdag for alle dykkere i norske farvann.

Tidligere har tilsynet med yrkesdykking innaskjærs vært delt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Endringen innebærer at all innaskjærs yrkesdykking, altså dykkeoperasjoner i norsk territorialfarvann, skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av hvilken «plattform» det dykkes fra.

Endringen gjennomføres dels som en lovendring, og dels som en ny forskrift.

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner) (lovdata.no)

Se forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv.(lovdata.no)

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no