Arbeidstilsynet har fått inn flere spørsmål knyttet til hva rollen innebærer. Under svarer vi på ofte stilte spørsmål.

Arbeidsgiver har plikt til å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass. Medvirkning er viktig for hvordan tiltakene blir gjennomført og for motivasjon hos de ansatte. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. AMU som virksomhetens øverste rådgivende organ i HMS-relaterte spørsmål har en viktig rolle i omstillingsprosesser, og skal sikre at omstillingsprosess blir risikovurdert i sin helhet, og at de enkelte forslag til endringer risikovurderes før beslutninger tas. I virksomheter som ikke har et AMU, faller ansvaret for å ivareta disse oppgavene på verneombudet.

Arbeidsmiljøloven krever at «under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no