Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt kraftige vindkast for deler av Vestlandet og nord til Nordland.  I tillegg er det ventet kraftige vindkast på oransje og gult farenivå flere andre steder i landet.

Arbeidstilsynet oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere i utsatte områder til å være varsomme – både mens uværet pågår og i oppryddingsarbeidet.

–  Under ekstremværet er det viktig å sikre løse gjenstander og vurdere om arbeid som foregår utendørs, kan endres eller utsettes. Arbeidsgiver bør også stille seg bak rådene om å unngå unødvendige reiser ved å legge til rette for hjemmekontor for dem som kan ha det, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

Unngå ulykker i opprydningsarbeidet

Etter at stormen har lagt seg, må flere yrkesgrupper ta del i oppryddingsarbeid. Eksempler på etterarbeid kan bli å reparere bygninger, rydde veier og tomter, rydde trær, stabilisere ustabile skråninger og reparere eldre sikringstiltak som er skadet. Slik opprydding er risikofylt arbeid som må foregå på en trygg måte.

Se Arbeidstilsynets veileder for opprydning etter naturskade

Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstiden til de som driver med opprydding er forsvarlig. Arbeidstiden påvirker risikoen for at arbeidstakerne gjør feil som fører til ulykker. Ulykkesrisikoen øker fort når arbeidstakerne jobber mer enn 8 timer, og er dobbelt så stor når arbeidstiden passerer 12 timer.

– Følg råd fra myndighetene

– Personer som deltar i oppryddingsarbeidet, kan bli utsatt for risiko for nye ulykker og skader. Ofte består deler av ryddemannskapet av frivillige. Derfor stiller opprydningsarbeidet særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer før arbeidet starter. Arbeidsgiver har også ansvar å vurdere om de bør skaffe ekspertbistand, for eksempel eksperter innen geoteknikk, sier Gunn Robstad Andersen.

– Følg råd og retningslinjer fra Arbeidstilsynet og andre myndigheter. Sjekk for eksempel om det er sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare før arbeidet settes i gang. Det kan være avgjørende for å forebygge ulykker og ta vare på liv og helse.

Arbeidsmiljøet skal alltid være forsvarlig – også ved ekstremvær

Selv om naturkrefter og -ulykker kan føre til unntakstilstander og ekstraordinære forhold, gjelder fortsatt kravet om at arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Under oppryddingsarbeid etter naturulykker er det «den som har reell mulighet for instruksjon og kontroll av arbeidet», som også har arbeidsgiveransvaret. Det vil si at «arbeidsgiver» ikke nødvendigvis er en virksomhet.

Råd for å unngå arbeidsskader

For å unngå skader eller uheldige arbeidsbelastninger må arbeidsgiver sørge for følgende:

 • Planlegg arbeidet. Kartlegg farer og risikoforhold og gjør en risikovurdering. Vurder å hente inn ekspertbistand. Planleggingen bør skje sammen med dem som skal gjøre oppryddingsarbeidet.
 • Lag rammer for arbeidstiden og pauser. Sørg for at arbeidsbelastningen ikke blir for stor på den enkelte.
 • Gjør tiltak som reduserer risikoen. Bruk risikovurderingen som utgangspunkt.
 • Sørg for at alle som skal delta i arbeidet, får opplæring og informasjon.
 • Risikovurder alenearbeid. Unngå det så langt det er mulig.
 • Sørg for ekstra varsomhet ved arbeid i bratt og ustabilt terreng.
 • Sørg for at de som skal delta i arbeidet har nødvendig personlig verneutstyr.
 • Sørg for at arbeidstakerne alltid har med førstehjelpsutstyr.
 • Sørg for at alle har med kommunikasjonsutstyr som er ladet og fungerer, f.eks. mobiltelefon.

Eksempler på arbeid som må risikovurderes:

 • gravearbeid
 • sikring mot ras og oversvømmelser
 • arbeid i høyden
 • arbeid med mobilt arbeidsutstyr
 • arbeid med utstyr til løfting
 • asbestarbeid
 • arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no