Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Lovendringen skal blant annet sikre at de som reelt sett er arbeidstakere får det arbeidsrettslige vernet de har krav på.

Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere

De siste årene har det vokst frem en rekke nye arbeidsplasser og tilknytningsformer i arbeidslivet. Et eksempel er plattformarbeid hvor arbeidet er organisert gjennom digitale arbeidsplattformer.

For mange kan det det være uklart om de faktisk er arbeidstakere eller ikke. Presiseringen i arbeidsmiljøloven skal gjøre det enklere å finne riktig klassifisering.

– Mange som burde klassifiseres som arbeidstakere, er i dag klassifisert som oppdragstakere. Ettersom arbeidsmiljøloven gjelder der det er et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold, vil man som oppdragstaker gå glipp av rettigheter og vern som arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere, sier seksjonsleder Tonje Faanes i seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet.

Lovteksten beskriver hvem som er arbeidstakere

Fra 1. januar vil en arbeidstaker defineres som «enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:

 

  • om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon
  • om vedkommende er underlagt arbeidsgivers styring, ledelse og kontroll

Om arbeidsforholdet er slik, taler det for at personen skal klassifiseres som arbeidstaker. Vurderingen vil likevel bero på en helhetsvurdering, og det er flere momenter enn de som nevnes i lovteksten som kan ha betydning.

Se lovvedtak som beskriver endringen fra 1. januar 2024 (lovdata.no)

Skjerpet beviskrav for oppdragsgivere

Med lovendringen skal en person regnes som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold».

– Ved tvilstilfeller skal man derfor konkludere med arbeidstakerstatus. Dersom oppdragsgiver ikke kan bevise at en person er oppdragstaker, vil vedkommende bli klassifisert som arbeidstaker med de rettighetene det medfører, sier Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.  

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no