I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den europeiske REACH-forordningen. Arbeidstilsynet deltar sammen med andre tilsynsmyndigheter i et prosjekt for å sjekke om leverandørene har oppdatert sikkerhetsdatablader i tråd med endret vedlegg II i REACH-forordningen.

Prosjektet skjer i regi av tilsynsforum i det europeiske kjemikalier byrået, (ECHA), som blir det 11. felles EU/EØS-tilsynsprosjektet.

– Det er et krav i REACH-forordningen om at brukere av kjemikalier skal få oppdaterte sikkerhetsdatablader når det skjer vesentlige endringer. Databladets viktigste funksjon er å sikre trygg bruk av kjemikalier, sier senioringeniør Tore Alfheim i Arbeidstilsynet. Han er nasjonal koordinator for prosjektet. 

Følgende endringer i sikkerhetsdatabladene skal være på plass: 

  • Det blir satt krav om opplysninger om innhold av nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer i kjemikalier. 
  • Det skal være en mer detaljert beskrivelse av bruksområdet for kjemikalier enn det som gjaldt i dagens tidligere regelverk. I tillegg skal det være mer utfyllende opplysninger om blant annet håndtering, oppbevaring og fysiske-kjemiske egenskaper og toksikologisk virkning ved kjemikaliene. 
  • Det er et nytt krav om en unik kode for kjemikaliene, såkalt UFI-kode («Unique Formula Identifier»). Det er en entydig alfanumerisk kode som knytter sammen informasjon om sammensetningen av stoffblandinger.  
  • Endret vedlegg II gjennomfører også den 6. og 7. endringen i globalt harmonisert systemet for klassifisering av kjemikalier (GHS) FNs kriterier for kjemikalier. 

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at sikkerhetsdatabladene i stoffkartotekene ajourføres i tråd med de nye kravene.  

Se endret REACH vedlegg II

Les mer om REACH og sikkerhetsdatablad

Har du spørsmål? Kontakt Arbeidstilsynet.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no