Arbeidstilsynet samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) om tilsyn og oppfølging av virksomheter som må følge krav i storulykkeforskriften. DSB er koordinerende myndighet for samarbeidet.

Storulykkevirksomheter er virksomheter som håndterer farlige kjemikalier over gitte mengdegrenser. På landsbasis finnes det i dag 327 slike virksomheter.

Les om storulykker med farlige kjemikalier

Vil bidra til å forebygge

Tilsyn etter storulykkeforskriften har som formål å kontrollere at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og redusere konsekvensene av storulykker.

De fem tilsynsmyndighetene har i 2023 planlagt tilsyn ved rundt 70 storulykkevirksomheter. Arbeidstilsynet skal gjennomføre 15 av disse.

Storulykkeforskriften stiller krav til virksomhetens styringssystem og sier blant annet at virksomheten skal ha prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold.

Under årets tilsyn vil Arbeidstilsynet se nærmere på hvordan virksomhetene jobber med vedlikehold og tilstandskontroll. Vi vil blant annet etterspørre hvordan risiko forbundet med økende alder på utstyr håndteres.

Vi vil dessuten etterspørre hvordan eventuelle avvik etter forrige storulykketilsyn er fulgt opp. Andre temaer knyttet til storulykkeforskriften vil også kunne være aktuelle.

Jevnlige tilsyn

Tilsynsmyndighetene gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som må etterleve krav i storulykkeforskriften. Hvor ofte hver virksomhet skal ha tilsyn følger av krav i Seveso III-direktivet.  Myndighetene har i samarbeidet utarbeidet en plan for og fordeling av tilsynene.

Se Seveso III-direktivet (dsb.no)

Storulykkevirksomheter, storulykker og storulykkeforskriften

Storulykkevirksomhet

Alle private eller offentlige foretak hvor det er farlige kjemikalier, og der kjemikaliene finns i en viss mengde. Mengdegrensene er oppgitt i tonn i vedlegg 1 til storulykkeforskriften.

Storulykke

En hendelse med farlige kjemikalier som oppstår i en storulykkevirksomhet, hvor hendelsen får en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette kan eksempelvis være større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon.

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften krever at storulykkevirksomheter har et styringssystem tilpasset virksomhetens risiko for storulykke. Styringssystemet skal blant annet omfatte prosedyrer og instrukser for opplæring, risikovurdering, sikker drift (inkludert tilstandskontroll og vedlikehold), styring av endringer samt beredskap.

Krav til styringssystemet bygger på samme prinsipp som krav til internkontroll i internkontrollforskriften, men storulykkeforskriften har mer detaljerte krav.  

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no