Endringene i forskrift om administrative ordninger som trer i kraft 1. januar 2023, har tydeliggjort BHT sitt formål og rolle. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene. 

Les om mer målrettet bedriftshelsetjeneste.

Kravene til bistanden til BHT 

Noen virksomheter har plikt til å tilknytte seg en BHT der risikoforholdene tilsier det. Da skal BHT sammen med virksomhetene risikovurdere og sette inn tiltak mot disse forholdene. Det betyr at den samlede bistand til BHT skal ha fokus på det forebyggende arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette skal BHT dokumentere. 

De tjenestene BHT gir til virksomhetene som ikke er knyttet til risikoforhold, regnes som tilleggstjenester. Det skal gå fram hvilke tjenester som BHT tilbyr, som er tilleggstjenester. BHT skal dokumentere omfanget av tilleggstjenester i skriftlige beskrivelser av leveranser, eventuelt også i kontrakter og fakturaer. 

Les forskrift om administrative ordninger som trer i kraft 01.01.2023 på lovdata 
§ 2-4 i forskriften beskriver krav til BHTs bistand 

Les forskrift om organisering, ledelse og medvirkning som trer i kraft 01.01.2023 på lovdata 
§ 13-2 i forskriften beskriver hva arbeidsgivere skal benytte BHT til 

Slik vil vi gjennomføre tilsynene 

Tilsynene Arbeidstilsynet skal gjennomføre, vil likne på oppfølgingsmøtene BHT allerede er vant til. Vi melder at vi kommer, og møter i lokalene til BHT. Etter tilsynet skriver vi en rapport som BHT får. Der vi tidligere stilte vilkår til godkjenningen, vil vi nå kunne gi pålegg. Tilsynene kan også bli gjennomført digitalt.  

Vi vil også kunne gjennomføre postale dokumenttilsyn. Da vil vi hente inn og vurdere dokumentasjonen som kan bekrefte at BHT oppfyller godkjenningskriteriene på ulike områder. 

Dokumentasjonen vi kan be om 

Dokumentasjonen som kan være relevant å hente inn både i søknadsbehandlingen og ved oppfølging og tilsyn, er dokumentasjon på 

  • kompetansen til de ansatte, for eksempel CV-er, kursbevis, autorisasjoner og sertifiseringer 
  • kvalitetssikring av tjenester. For eksempel relevant tjenestespekter, maler, prosedyrer, sjekklister, rutiner, kunnskapsbaserte verktøy og metoder for kartlegginger og risikovurderinger på alle fagområder
  • samhandlingen BHT har med virksomheten. For eksempel kontaktpersonordning, handlingsplaner, årsrapporter og rapporter etter utført arbeid 
  • at personalet som skal dekke minimumskravene til kompetanse og volum, er fast ansatt 
  • at obligatorisk opplæring om formål og rolle til BHT er gjennomført 
  • at bistanden til BHT er rettet mot de risikoforholdene som har utløst BHT-plikten 
  • at BHT prioriterer bistand rettet mot det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet 
  • at tilleggstjenester er skilt ut fra BHT-arbeidet  

Meld deg på nyhetsbrevet til BHT 

Hold deg oppdatert på tema som er relevante for BHT, ved å abonnere på nyhetsbrevet. 

Abonner på nyhetsbrev for BHT 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no