Mange HMS-kort vil få status «inaktivt» fra februar 2022, når Skatteetaten starter en løpende inaktivering av alle D-numre som er eldre enn fem år.

I systemet for bestilling av HMS-kort er det slik at status på D-nummeret får betydning for status på HMS-kortet. Et «inaktivt» D-nummer medfører et inaktivt HMS-kort. Dette kan bli et tema ved kontroll av HMS-kort under tilsyn. I tillegg kan status «inaktivt» påvirke andre tjenester som virksomhetene tillegger kortene, for eksempel adgangskontroll.

En overgangsperiode

For å unngå at inaktivering av D-numre rammer arbeidstakere og virksomheter, vil Arbeidstilsynet godta HMS-kort med status «inaktivt» i en overgangsperiode fram til 1. oktober. For D-numre som utløper etter 1. september, vil HMS-kortet kun være gyldig i 30 dager, dersom D-nummeret ikke har blitt reaktivert.

– Inaktive HMS-kort ville vært en ulempe for virksomheter med utenlandske arbeidstakere. Derfor gjør Arbeidstilsynet et unntak og innfører en overgangsperiode som gir arbeidstakere anledning til å reaktivere sine D-numre uten problemer, sier Ørnulf Halmrast i seksjon for godkjenninger og meldinger.

Slik reaktiverer du et D-nummer

For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Vær oppmerksom på følgende:

Bakgrunn

Det var i 2017, etter en endring i Folkeregisterforskriften, at Skatteetaten bestemte at et D-nummer skulle få status «inaktivt» fem år etter det ble tildelt en person. Hensikten med endringen er å redusere faren for misbruk av D-nummerordningen.

Arbeidstilsynet har derfor gjort midlertidige justeringer i bestillingsløsningen på hmskort.no. Hensikten er å hindre at brukerne opplever tekniske problemer ved bestilling av nye HMS-kort til ansatte med inaktive D-numre.

Nye tjenester på hmskort.no

Dette er nytt i bestillingsløsningen hmskort.no:

  • Bestillere av HMS-kort kan nå velge å få et varsel 14  dager før et D-nummer blir inaktivt i Folkeregisteret.
  • Om kort tid vil en ny funksjonalitet gi bestillere av HMS-kort oversikt over hvilke kort som er bestilt med D-nummer og status på D-nummeret.
  • HMS-kort bestilt med et inaktivt D-nummer vil få status «inaktivt» dersom D-nummeret ikke er reaktivert innen 1. oktober.

– Arbeidstilsynets arbeid blir ikke berørt av den midlertidige ordningen. HMS-kortene er et viktig verktøy i bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Derfor skal vi fortsatt kontrollere mange HMS-kort når vi er ute på tilsyn. Samtidig håper vi at løsningen med en begrenset overgangsperiode blir god for både virksomheter og arbeidstakere, sier Halmrast.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no