Formålet er å hindre at arbeidstakere utvikler astma, og andre luftveislidelser eller hudlidelser når de arbeider med helseskadelige stoffer.  

– Det nye regelverket krever at leverandører skal opplyse om krav om opplæring før man kan bruke diisocyanater eller produkter som inneholder dette kjemiske stoffet. Det kommer også krav om nye grenser for hvor mye innhold av diisocyanater det skal være i produktene, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug for markedskontroll i Arbeidstilsynet.

Endringene er en del av oppfølgingen av det europeiske kjemikalieregelverket, og som gjennomføres i REACH-forskriften. Framover blir det stilt nye krav til både leverandører og brukere av diisocyanater. Alt i 2021 ble det innført nye krav til leverandører og brukere av diisocyanater i EU. Kravene gjelder også i Norge.

Krav til salg og bruk

Det nye regelverket krever at diisocyanater ikke må omsettes som stoffer alene, eller som bestanddel i andre stoffer eller i stoffblandinger til industriell bruk og yrkesbruk. Dette kravet blir nå gjeldende fra februar i år, men med noen unntak:

  • Når konsentrasjonen av diisocyanater enkeltvis og i kombinasjon er mindre enn 0,1 vektprosent,

eller at

  • leverandøren skal sikre at mottakeren av stoffet/stoffene eller blandingen/blandingene får informasjon om kravene i regelverket. Det nye merkekravet betyr at leverandører av diisocyanater og diisocyanatholdige kjemikalier må endre emballasjer for å etterkomme kravet om følgende merking; «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.»

Omfatter mange arbeidstakere

– Diisocyanater blir i dag brukt i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Også industrien bruker varer som inneholder diisocyanater. Regelendringen vil omfatte mange arbeidstakere i Norge, forteller Tore Jeppe Sørhaug.

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen og merkingen på emballasjen er korrekt.

– Arbeidstilsynet oppfordrer alle leverandører til å være oppmerksom på endringene i REACH-forskriften. Det er viktig at kravene i regelverket blir oppfylt, understreker Sørhaug.

Arbeidstilsynets markedskontroll og tilsyn

Arbeidstilsynets fører tilsyn med regelverket om markedskontroll og bruk av kjemikalier på arbeidsplasser. Framover vil Arbeidstilsynet føre tilsyn om opplæringskravene knyttet til det nye regelverket for diisocyanater. Også kravene knyttet til omsetning av slike produkter og merking vil det bli ført kontroll med. Overtredelse av de nye kravene kan bli sanksjonert gjennom pålegg og overtredelsesgebyr. Reglene om mulige reaksjonsmidler står i kapittel 18 og 19 i arbeidsmiljøloven.

Les mer om  kjemikalierFinn REACH-forskriften

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no