De seks arbeidsmiljøforskriftene ytdyper kravene i arbeidsmiljøloven, og har regelverkskrav som gjelder for de aller fleste virksomheter i Norge. Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder flere av disse forskriftene. 

Én av endringene gjelder nye regler for bruk av setebelte i traktor. Les mer om dette her:
Påbud om bruk av setebelte i traktor

Endringer på flere områder

Nedenfor finner du informasjon om endringene fordelt på ulike områder: 

Endringer i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften):

  • Kravet om nødbelysning er tydeliggjort i § 2-13 andre ledd
  • Strengere krav til nødskilt i § 5-6 andre ledd og nytt tredje ledd
  • Skiltet «område der eksplosiv atmosfære kan dannes» er opphevet i § 5-7 nr. 2
  • Skilt for hjertestarter/AED er tatt inn i § 5-7 nr. 4

Bestemmelsene om nødbelysning og rømningsveier er tydeliggjort. Hensikten er å sikre at alle områder som kan tenkes å bli benyttet til å flykte fra arbeidsplassen i en faresituasjon, blir utstyrt med nødbelysning.  Det er nå også strengere krav til nødskilt. Hensikten med endringene er å sikre at nødskiltene er godt synlige ved en nødsituasjon

I § 5-7 nr. 2 er piktogrammet «Områder der eksplosiv atmosfære kan dannes» opphevet. Piktogrammet er fjernet fordi det var oppstilt to ganger, først sammen med de øvrige 18 piktogrammene, og deretter som en egen bildefil lenger ned. Skiltet gjelder med andre ord fortsatt. 

I § 5-7 nr. 4 er skilt for hjertestarter/AED er tatt inn i § 5-7.  Hensikten med endringen er å bidra til lik utforming av slike skilt. Endringen er ikke et påbud om å bruke skilt for hjertestarer/AED. Det er kun et krav om hvordan skilt om hjertestarter/AED skal utformes dersom det taes i bruk.

Nytt AED-skilt er tatt inn forskriften.

Innenfor regelverket for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, er det kommet noen endringer knyttet til asbest og biologiske faktorer. 

Asbest

Bestemmelsen om opplæring i arbeid med asbest tydeliggjort, og enkelte utdaterte bestemmelser er fjernet fra forskrift om utførelse av arbeid.

Endringene knyttet til asbest vil først og fremst få betydning for virksomheter som har eller ønsker å få tillatelse fra Arbeidstilsynet til å arbeide med asbest. Disse endringene er gjort i forskrift om utførelse av arbeid

Kravet til opplæring i arbeid med asbest er endret i § 4-5 bokstav a.

Hensikten med endringen er å presisere at opplæringen også skal omhandle den uheldige kombinasjonseffekten av asbesteksponering og røyking.

Kravet til måling av asbestfibre er opphevet i § 4-8

Bestemmelsen er ikke lengre nødvendig.

I dag er det erstatningsprodukter for alle typer asbestholdige produkter. Det er derfor ikke lengre behov for å foreta målinger av asbestfiber i luften. I forbindelse med asbestsanering vil grenseverdien sannsynligvis overskrides, men strenge vernetiltak vil gjøre at arbeidstakerne likevel er beskyttet. Dersom det er fare for spredning av asbestfibre i andre situasjoner, må kilden kartlegges og fjernes. Eventuelt kan det gjøres midlertidige tiltak som forsegling eller liknende. Målinger vil sjelden eller i det hele tatt være aktuelt.

Målinger av asbestfiber i luft kan likevel være aktuelt som en del av etterkontroll etter asbestarbeid, men dette er fortsatt dekket av krav i forskrift om utførelse av arbeid § 4-17.

Ved fare for eksponering der det ikke er asbestarbeid, for eksempel  i bygg eller andre plasser der det finnes asbest som i utgangspunktet er intakt, men som over tid kan forvitre og frigi fibre, vil arbeidet omfattes av forskrift om utførelse av arbeid kapittel 3. Risikovurdering av slike situasjoner dekkes av § 3-1, og tiltak dekkes av § 3-8, 3-11, 3-17.

Krav om tiltak ved overskridelse av grenseverdi for asbestfibre er opphevet i § 4-9.

I likhet med § 4-8, er bestemmelsen ikke lengre nødvendig.

Bestemmelsen har ingen praktisk betydning fordi det i dag ikke utføres målinger som viser om grenseverdien i vedlegg 1 overskrides. I arbeidsoperasjoner hvor det er en høy asbesteksponering vil fokuset være på å fjerne asbestkilden, og arbeidstakerne skal da være så godt beskyttet, blant annet ved bruk av verneutstyr, at målinger ikke har noen praktisk verdi.

Krav om sikkerhetsskilt om arbeid med asbest i § 4-10 er også opphevet 

Fordi tre paragrafer i forskrift om utførelse av arbeid er opphevet, har de tidligere paragrafene fra § 4-11 fått ny nummering som § 4-8 og så videre.

Biologiske faktorer

I forskrift om utførelse av arbeid er definisjonen av biologiske faktorer i § 1-4 nr. 8. endret. Endringen presiserer at også genmodifiserte mikroorganismer er omfattet. Presiseringen innebærer ingen materielle endringer. Definisjonen er endret slik at den er i samsvar med direktiv 2000/54/EC.

 

På teknisk område er det gjort endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. 

Det er også foretatt mindre endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser med mer. Det stilles nå samme krav til dette, uavhengig av om sertifikatet er utstedt av et norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.

Stiger og adkomst

Kravet om at en stige som benyttes til atkomst til et tak, en avsats eller liknende skal rage minst én meter over dette, er endret i forskrift om utførelse av arbeid § 17-23.

Tidligere tok ikke denne bestemmelsen høyde for at det kan være situasjoner hvor det ikke er praktisk mulig at stigen rager 1 meter over av- eller påstigningspunktet. I tillegg finnes det produkter som sikrer at arbeidstakerne kan holde seg fast ved av- og påstigning uten at selve stigen rager over taket eller avsatsen.

Formålet med denne bestemmelsen er at den som benytter stigen skal ha noe å holde seg fast i ved overgangen til tak eller lignende. Det er derfor inntatt et unntak fra hovedregelen om at stigen skal rage 1 meter over atkomstnivåets høyde. Kravet er fremdeles et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø ved bruk av stige til adkomst. 

Det er også gjort en språklige endring i forskrit om utførelse av arbeid § 17-24 første ledd.  Ordet «atkomstvei» er endret til «atkomst». Hensikten er å oppnå en konsistent begrepsbruk.

Strukturelle endringer i bestemmelse om grøfter

Det er gjort strukturelle og språklige endringer i bestemmelsen om forholdsregler ved ras i § 21-4 i den samme forskriften. Det er inntatt et nytt første ledd i denne bestemmelsen. De språklige endringene i dette leddet går ut på å innta pliktsubjektet (arbeidsgiver) og deretter gi en konkret angivelse av plikten til å avstive grøfter som er dypere enn 2 meter. Endringene her er redaksjonelle, og hensikten har vært å skape en mer logisk oppbygging av bestemmelsen med én hovedregel med etterfølgende unntak. 

Vern mot udetonert sprengstoff og fallende stein for anleggsførere

Det er en nytt krav om vern mot udetonert sprengstoff og fallende stein i § 27-14 i forskrift om utførelse av arbeid. Hensikten med bestemmelsen er å tydeliggjøre kravene til sikringstiltak for operatør av arbeidsutstyr ved bergarbeid. Kravet om vern gjelder der det foreligger fare for skade på grunn av udetonert sprengstoff og nedfall av stein. Bestemmelsen er et funksjonskrav.

På grunn av den nye § 27-14 har den tidligere § 27-14 blitt § 27-15. 

Endringer knyttet til sertifisering 

Kravene i § 7-3 i forskrift om adminstrative ordninger til sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikater etter produsentforskriften § 4-5 er opphevet.

Kravet til årlig kontroll i § 7-3 er flyttet til produsentforskriften § 4-6.

Det resterende innholdet i forskrift om administrative ordninger § 7-3, er overflødig. Bestemmelsen er derfor opphevet i sin helhet. Kravene i første og andre ledd følger allerede av produsentforskriften § 4-5. Krav om retting av avvik i femte ledd, og tilbakekallelse av sertifikat i sjette ledd er ivaretatt ved at sertifiseringsorganet er akkreditert i henhold til standarden NS-EN ISO/IEC 17065 pkt. 4.1.2.

Kontroll av stillaser

Det er kommet en ny § 4-6 om kontroll av stillaser i produsentforskriften.

Plikten til å gjennomføre en årlig kontroll ligger til den sertifikatet er utstedt til etter produsentforskriften § 4-5. Dette vil typisk være en produsent eller en importør. Dette betyr at produsenter og importører skal sørge for at produkter får en årlig kontroll som utføres av det sertifiseringsorganet som utstedte sertifikatet – eller av et kompetent organ som har inngått avtale med sertifiseringsorganet som har utstedt sertifikatet.

Fordi dette er en ny § 4-6 er nummeringen av de gamle paragrafene fra § 4-6 og så videre, endret til § 4-7 og så videre.

Maskinforskriften

På det tekniske området har det også vært en endring i maskinforskriften. Endringen gjelder harmonisering av regelverket til en ny EU-forording og innebærer ingen materielle endringer. Les endringsforskriften her.

Innenfor landbruk er det endringer i § 19-4 «Farer ved velting» i forskrift om utførelse av arbeidet. Endringen tydeliggjør kravet om å montere fastspenningsinnretning i traktor og påbudet om bruk av setebelte i traktor.  Dette er gjort for å bedre sikkerheten for føreren. Kravet til bruk av setebelte gjelder for førere i virksomheten som benytter traktor som arbeidsutstyr uavhengig av hvor traktoren benyttes.

Påbudet om bruk av setebelte gjelder også utenfor veger og områder som ikke faller inn under «alminnelig ferdsel» som reguleres av Vegdirektoratets forskrifter.

Det kan likevel tenkes situasjoner hvor bruken av setebeltet vil være mer til ulempe enn til nytte.  Det er derfor noen unntak fra forbudet.

Les mer her:
Påbud om bruk av setebelte i traktor

Endringsforskrifter

Her er endringsforskriftene som trådte i kraft 1. juli 2020:

Endringsforskrift til forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no)
Endringsforskrift til arbeidsplassforskriften (lovdata.no)
Endringsforskrift til forskrift om administrative ordninger (lovdata.no)
Endringsforskrift til produsentforskriften (lovdata.no)

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no