- Borerigger kan være livsfarlige. Det er derfor viktig at de er installert med rett type vern, og at de brukes slik de skal. For eksempel skal nødstoppsnor kun benyttes dersom det ikke er praktisk mulig å ettermontere vern som hindrer adgang til faresonen, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug, i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.


Den prinsipielle avgjørelsen, som er fra 2017, tydeliggjør plikten til å installere vern. En fatal ulykke som skjedde tidligere i år, aktualiserer behovet for at Arbeidstilsynet gjentar kravene som gjelder både for gamle og nye borerigger. Ulykken skjedde i forbindelse med bruk av mobil borerigg til fjellsikring, og en arbeidstaker mistet livet.


Borerigger produsert fra 2015 skal, fra produsentens side, være utstyrt med vern for å hindre berøring av bevegelige og roterende deler som utgjør en risiko for skade på liv og helse ved berøring.


Vern for å hindre berøring av roterende borestang kan være fast, bevegelig med forrigling eller bestående av sensorer. For borerigger med bevegelig vern med forrigling eller sensorer hvor produsenten har forutsatt at boreriggen kan opereres med vernet åpent eller at sensorer kan frakobles, skal boreriggen kun kunne opereres i såkalt begrenset modus. Det betyr at når vernet er åpent eller sensorer koblet fra, skal det kun være mulig å kjøre rotasjon og mating med betjeningsinnretninger som krever permanent betjening» jf. maskinforskriften Vedlegg I («hold to run» modus).


Dette kravet, basert på den prinsipielle avgjørelsen fra 2017, gjelder også for mobile borerigger produsert før 2015 når de blir utstyrt med bevegelig vern med forrigling eller vern basert på sensorer.


Harmoniserte sikkerhetsstandarder etter maskindirektivet angir hva som er minimum sikkerhetsnivå for maskiner. For mobile borerigger gjelder harmonisert standard NS-EN 16228-1:2014.

Kontaktpersoner: 

Tore Jeppe Sørhaug

Seksjonsleder, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk

915 96 624

Bjørn Lerstad

Sjefingeniør, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk

916 68 842

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no