- Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I tillegg starter Arbeidstilsynet opp ny aktivitet innen bergverksdrift og utvinning i 2020. Ansatte i denne næringen er utsatt for kvartsstøv som kan føre til kreft. I tillegg er det en næring med mange ulykker og risiko for muskel- og skjelettplager. Bergverksdrift og utvinning er av de fem næringene med flest arbeidsskadedødsfall.

I tillegg til næringsaktivitetene viderefører Arbeidstilsynet innsats rettet mot arbeidsmiljøutfordringer innen arbeidsdykking og arbeid med asbest.

Her kan du lese mer om de ulike næringsaktivitetene og temaene, begrunnelse for våre prioriteringer og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet skal avdekkes, bekjempes og forebygges. I 2020 vil Arbeidstilsynet i samarbeid med andre etater styrke innsatsen for å minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Dette gjør vi blant annet ved å fortsette kunnskapsbyggingen med våre samarbeidende etater for å kunne målrette innsatsen i større grad.

Den forebyggende innsatsen vil være en viktig del av arbeidet. Arbeidstilsynet vil følge opp offentlige oppdragsgivere for å hindre at kriminelle aktører får oppdrag på fellesskapets regning.

Les mer om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid – et ledd i IA-avtalen

Arbeidstilsynet har også fått en rolle i å realisere målene i den nye IA-avtalen. I 2020 lanseres en ny portal i samarbeid med NAV, STAMI og Petroleumstilsynet. Portalen skal bidra med verktøy for at virksomhetene skal kunne jobbe med å forebygge sykefravær.

En ny seksjon for kunnskapsformidling er under oppbygging. Seksjonen skal gjennom kunnskapsformidling og veiledning bidra til en ny giv for forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Satsingen er rettet mot utvalgte bransjer innenfor områdene ergonomi, psykososialt og organisatorisk som i størst grad fører til sykefravær og frafall.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no