Fiskeensilasje er fiskeavfall som er konservert med maursyre. Syra bidrar til at avfallet brytes ned, slik at det kan bearbeides videre til fiskeolje og fiskemel. Når organisk materiale brytes ned under ugunstige betingelser og uten tilførsel av luft, dannes det farlige gasser.

Livsfarlige prosesser i fiskeavfallstanker

– Vi kan ikke si noe om næringen som helhet, men i de tilsynene vi har gjennomført er hovedinntrykket at mange av virksomhetene mangler kunnskap om de biologiske og kjemiske prosessene som kan skje ved ensilering av fisk, sier Frid Mikkola, nasjonal koordinator for akvakultur i Arbeidstilsynet.

Tilsynene er gjennomført med bakgrunn i en rekke farlige hendelser. Sommeren 2017 ble to arbeidstakere ved Lerøy Midt på Hitra alvorlig skadet etter å ha arbeidet med vinkelsliper på en tank som hadde vært brukt til fiskeensilasje. Det har også vært tilsvarende hendelser andre steder i landet de siste årene, noe som betyr at det er stor risiko for at det kan skje igjen.

Ensileringsprosessen foregår i store tanker. Hvis prosessen ikke skjer riktig, kan det dannes eksplosive og giftige gasser. Det kan få livsfarlige følger. Hvis gassen blir utsatt for varme fra sveising, skjærebrenner eller vinkelsliper, kan den antenne, og tanken vil eksplodere. Hvis noen oppholder seg i rom hvor gassen finnes, kan de bli forgiftet og omkomme.

Virksomhetene mangler kunnskap

Når arbeidstakere skal jobbe i en ensilasjetank er det viktig å sikre at atmosfæren i tanken er trygg før arbeidet starter.

– I de fleste av de 20 tilsynene ble det kontrollert om virksomhetene foretok kontroll og nødvendige målinger for å sikre trygg atmosfære i tankene, og vi fant brudd på dette hos 80 prosent av virksomhetene der dette ble kontrollert. Dette gjaldt både i og på tanker, i rør og trange rom, sier Frid Mikkola.

Pålegg i alle tilsyn

– Vi fant brudd på ett eller flere kontrollpunkt hos alle virksomhetene vi førte tilsyn med. Mange hadde behov for veiledning om hva som egentlig skjer i prosessen, og hvordan de kan gjøre målinger, sier Mikkola.

Halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk pålegg for manglende bruk av stoffkartotek. Hver fjerde virksomhet hadde mangler knyttet risikovurdering ved planlegging og utførelse av varmt arbeid. Hver fjerde virksomhet fikk også pålegg knyttet til feil oppbevaring av kjemikalier.

I de fleste tilsynene ble det også kontrollert om virksomhetene hadde sørget for at rør og beholdere som inneholder eller transporterer farlige stoffer var merket i henhold til forskrift. Det ble avdekket brudd på dette hos nærmere 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene. Tilsynene avdekket også mange gamle tanker som ikke lenger var i bruk. Flere av disse var ikke rengjort eller merket og utgjør en fremtidig risiko.

Må kjenne og unngå farene

Arbeidet med å verne arbeidstakerne mot skadelig eksponering starter med å skaffe seg oversikt over farene ved arbeidet.

– Først må det kartlegges hvilke stoffer som oppstår under nedbryting av organisk materiale og kjemikalier som lagres og brukes i prosessen. Videre må en vurdere risiko og gjøre de riktige tiltakene for å hindre at ansatte blir syke eller skadet av jobben. Dette er arbeidsgiverens ansvar, understreker Mikkola.

For at det ikke skal dannes farlige gasser, må fiskeensilasjen tilføres luft. Derfor er det viktig med god omrøring i tanken. Tanker som tømmes, må rengjøres og luftes godt. Før arbeid på, i eller ved ensilasjetanker og -anlegg, er det svært viktig å foreta målinger av lufta. Slik kan en kontrollere at det ikke finnes eksplosive eller helsefarlige gasser der arbeidet skal utføres.

Les mer om risiko knyttet til ensilasje på arbeidstilsynet.no

Kontaktpersoner

Olav Trøan
Overingeniør, Arbeidstilsynet Midt-Norge
Tel: 915 48 048
olav.troan@arbeidstilsynet.no

Toril Berge
Pressekontakt
Tel: 916 00 218
toril.berge@arbeidstilsynet.no

 

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no