HMS kurs i Oslo kan være bra for mange, men de fleste bedriftsledere er ikke i Oslo. Derfor er en nettbasert platform for å gjennomføre det lovpålagte HMS kurset foran din egen datamaskin både tids- og kostnadsbesparende.

Vårt kursprogram for 2019 forholder seg som alltid til retningslinjene gitt av myndighetene og kursopplegget bygger på veiledningen gitt av Arbeidstilsynet.

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Arbeidstilsynet

HMS kurs i Oslo 2019

Arbeidstilsynet ønsker at formålet med HMS kurset for bedriftens ledere er :

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt i virksomheten og integrert i bedriftskulturen.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid.
  • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i virksomheten.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.
  • Bidra til at arbeidsgiver har kunnskaper om hvordan en kultur kan bygges og endres.

Våre kurs forholder seg til denne veiledningen og gir dermed gyldig dokumentasjon på fullført HMS opplæring både for bedriftens ledere og verneombud.