Temaside om radon

Temaside om stråling fra radon på arbeidsplasser under jord

Betydelig helsefare

Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at etter røyking er radon den viktigste årsak til lungekreft. Norske beregninger med utgangspunkt i risikotall fra en stor europeisk epidemiologisk studie har anslått at radon i 2015 var medvirkende årsak til ca. 370 lungekrefttilfeller i Norge.

Radongass er samlet sett den største kilden til eksponering for ioniserende stråling blant norske arbeidstakere, og arbeidsplasser under jord og i bergrom kan ha særlige utfordringer knyttet til radon.

Det er viktig at arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidstakerorganisasjoner, bedriftsleger og bedriftshelsetjenesten er kjent med utfordringer knyttet til eksponering for radon ved arbeid under jord, og hvordan de kan forebygge helseskade.

Viktig veiledning

Det finnes ingen forskriftsfestede tiltaks- eller grenseverdier for radon på arbeidsplasser og -lokaler, men det er krav om at arbeidsplassen skal være utformet og innredet slik at den enkelte arbeidstaker får tilfredsstillende beskyttelse mot stråling. All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig.

Arbeidstilsynet ønsker å være en pådriver for å forebygge eksponering og veileder om 

  • helsefare
  • hvordan arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter knyttet til radoneksponering
  • hvordan man praktisk går frem ved kartlegging og risikovurdering
  • hvilke målemetoder som bør benyttes
  • forslag til aktuelle tiltak og anbefalinger for å redusere eksponeringen.

Arbeidstgilsynet gir også anbefalte grenser for radoneksponering ved arbeid under jord.

I tillegg til arbeidsmiljølovgivningen, regjeringens radonstrategi og Statens stråleverns generelle anbefalinger for radon i inneluft, bygger Arbeidstilsynets temasider på internasjonale retningslinjer, og særlig EUs strålevernsdirektiv og hvordan dette direktivet er foreslått implementert i Sverige når de gjelder radon på arbeidsplasser.

Regjeringen har en strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge, og ønsker å:

  • arbeide for at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler ligger under gitte grenseverdier
  • bidra til å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig.

Målsettingen for norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold er at disse skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no