Vi får ofte spørsmål som dette. Må alle bedriftsledere ha HMS kurs uansett bransje, størrelse på bedriften, antall ansatte, risikoforhold og omsetning?

Det korte svaret er «Ja».

HMS kurs for ledere godkjent kursbevisLedernett.no skriver utfyllende om kravene som gjelder. HMS lovgivningen er absolutt og det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for at reglementet blir fulgt opp. Inkludert internkontroll. Ett av kontrollpunktene myndighetene bruker er kontroll av dokumentert HMS opplæring for lederen.

Konsekvensene av å ikke kunne dokumentere HMS kurset på riktig måte kan være straffbart:

Arbeidsgiver kan pådra seg straffeansvar dersom han overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven, jf. aml § 19-1.

I tillegg har Arbeidstilsynet andre virkemidler:

I denne kategorien finner vi hjemlene til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak, til å ilegge tvangsmulkt og til å påby stans av virksomheten.

Man får vanligvis en fornuftig frist å forholde seg til. Men skulle fristen ikke bli overholdt kan myndighetene sette inn sanksjoner.

Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser.