Kan andre enn bare bedriftens ledere ha nytte av HMS kurs?

HMS kurs

Generelt er det en stor fordel at ikke bare øverste leder, men også mellomledere og ansatte generelt har god kjenskap til HMS. Undersøkelser viser at fordelene er mange:

  • Økt produktivitet og verdiskaping
  • Lavere sykefravær
  • Færre skader på personer og materiell
  • Økt trivsel
  • Fornøyde ansatte
  • Styrket omdømme
  • Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
  • Bedre leveringspunktlighet
  • Økt kundetilfredshet

AML § 3-2 nr. 1 b) sier:

…arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte

En viktig del av kompetansen er kunnskap om HMS. Våre HMS kurs er også passende for arbeidstakere i ledende stillinger.

Arbeidsmiljølovens § 4-2 bokstav e) lyder:

…det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon

Opplæring for ansatte må tilpasses den ansattes og virksomhetens behov. I §2-1 står det at arbeidsgiver er ansvarlig for at alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven overholdes.

HMS kurs for verneombud og AMU

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er også lovpålagt HMS kurs. Vi tilbyr dette gjennom vår parter: Les mer om HMS kurs for verneombud og AMU på nettsidene til webhms.no.

HMS kurs på engelsk, både for verneombud, ledere og HMS grunnkurs er også tilgjengelige på webhms.no

One thought on “HMS kurs ikke bare for ledere

Comments are closed.