HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hva er en SHA plan?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

26) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten