HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hva er en SHA plan?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten