HMS kunnskapstest

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

26) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten