HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hva er en SHA plan?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten