HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten