HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten