HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten