HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten