HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten