HMS kunnskapstest

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten