HMS kunnskapstest

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten