HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

27) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten