HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

27) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten