HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten