HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

27) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten