HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten