HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten