HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva er en SHA plan?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten