HMS kunnskapstest

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hva er en SHA plan?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten