HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten