HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hva er en SHA plan?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten