HMS kunnskapstest

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten