HMS kunnskapstest

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten