HMS kunnskapstest

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten