HMS kunnskapstest

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten