HMS kunnskapstest

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten