HMS kunnskapstest

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

27) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten