HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten