HMS kunnskapstest

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten