HMS kunnskapstest

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten