HMS kunnskapstest

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

27) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten