HMS kunnskapstest

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

27) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten