HMS kunnskapstest

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

27) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten