HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten