HMS kunnskapstest

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

27) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten