HMS kunnskapstest

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten