HMS kunnskapstest

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

27) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten