HMS kunnskapstest

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

27) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten