HMS kursets formål

Innhold i HMS kurset for arbeidsgiver

HMS opplæringen har som mål å gi arbeidsgiver, daglig leder, mellomledere, verneombud eller AMU-medlemmer innsikt i:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Opplæringens innhold

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Opplæringen skal gi arbeidsgiver:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
 • Arbeidsgivers plikter.
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Verneombudets funksjon og oppgaver.
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon.
 • Arbeidsmiljøfaktorer

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid.
 • Faglig og personlig utvikling for den enkelte.
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte.
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten.

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeides for et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:

 • Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming.
 • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere.

Andre HMS kurs

Selv om det bare er bedriftens øverste leder som er eksplisitt pålagt å dokumentere sin HMS opplæring, er det også nyttig for andre ansatte å gjennomføre HMS kurs. Spesielt for verneombud og AMU medlemmer. Det er også arbeidsgivers ansvar å sørge for at disse har tilstrekkelig opplæring for å utøve sine plikter. På nettsiden WebHMS.no finner du en komplett HMS kursoversikt for alle roller. HMS kursene er også tilgjengelig på engelsk