RCFX768X06

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Som en del av våre HMS kurs får du et komplett system for internkontroll. Dette systemet er er viktig verktøy i det daglige HMS arbeidet i din bedrift og er en del av det Arbeidstilsynet kontrollerer ved besøk.

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Les mer hos Arbeidstlisynet.

Internkontrollsystemer finnes både som maldokumenter men her er et eksempel på en skybasert HMS håndbok for internkontroll. I internkontrollsystemet finnes  alle skjemaer som kreves og hele systemet er tilgjengelig på nett. Du kan så klart laste ned dersom du ønsker det.

One thought on “HMS forskriften og internkontroll

Comments are closed.