RCFX768X06HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Som en del av våre HMS kurs får du et komplett system for internkontroll. Dette systemet er er viktig verktøy i det daglige HMS arbeidet i din bedrift og er en del av det Arbeidstilsynet kontrollerer ved besøk.

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Les mer hos Arbeidstlisynet.

One thought on “HMS forskriften og internkontroll

Comments are closed.