Hvem passer HMS kurset for?

HMS kurs for ledere
HMS kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

I lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 17. juni 2005 (arbeidsmiljøloven) er det fastsatt hvordan arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet skal drives og hvilke krav arbeidsmiljøet skal tilfredsstille. Her skriver Arbeidstilsynet mer om Arbeidsgivers plikter.

HMS kurset kan du, som daglig leder, ta på web her på HMSkurs.net, når det passer deg. HMS kurset tilfredsstiller de retningslinjer til innhold og dokumentasjon som Arbeidstilsynet har publisert. I tillegg dokumentasjon på gjennomført HMS kurs og innhold i HMS opplæringen får du som daglig leder et ferdig system for internkontroll. Internkontroll er den prosessen med kontinuerlig HMS arbeid i bedriften som skal dokumenteres og den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift Les mer om hva Arbeidstilsynet skriver om internkontrollforskriften.

HMS kurset passer best for bedrifter som ikke har en intern rutine og eget opplegg rundt HMS opplæring, gjerne nystartede og små bedrifter som alle trenger en kick-start på det kontinuerlige HMS arbeidet. I tillegg vet vi at bedrifter av denne typen ikke har hverken tid eller råd til å reise bort på dyre HMS seminar

HMS kurset gjennomføres online

HMS kurset består av to deler (Se detaljert fremgangsmåte)

  1. En teori del der vi har forenklet og systematisert lovverket relatert til Arbeidsmiljø, Helse, Miljø, Sikkerhet, Inkluderende arbeidsliv (IA) og så videre. Dette gir en god oversikt over temaet HMS og kan også i etterkant brukes som et utgangspunkt for dypdykk i lovverket.
  2. En kunnskapstest som verifiserer at du har tilstrekkelig kunnskap om HMS relaterte problemstillinger. Kunnskapstesten gjennomføres også her på nettsidene.

Etter at du har gjennomført kunnskapstesten har du bestått HMS kurset og vil få tilsendt dokumentasjon på gjennomført og bestått HMS kurs i form av et kursbevis. Innholdet i HMS kurset er også dokumentert.

System for internkontroll

Internkontroll er et annet ord for det daglige HMS arbeidet i bedriften. Med internkontroll følger en plikt til å dokumentere. Etter at du har bestått HMS kurset hos oss, får du fritt tilsendt et ferdig Internkontrollsystem du kan bruke i det kontinuerlige HMS arbeidet.

HMS kurs for verneombud

Verneombud, hovedverneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan også ha stor nytte av en innføring i HMS arbeid og kan således også ha stor nytte av dette kurset. Selv om det i utgangspunktet kreves et 40 timerskurs kan partene, i henhold til § 12, 4. ledd i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg,  bli enige om at annen opplæring er mest hensiktsmessig. Les mer om HMS kurs for verneombud.

Arbeidstilsynets krav til gjennomføring av HMS opplæring

Arbeidstilsynet beskriver kravene til gyldig HMS opplæring for arbeidsgiver slik:

Hvordan kan opplæringen gjennomføres?

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.
Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Les mer om veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på Arbeidstilsynets nettside.

Start HMS Kurset →